Kvalitet- och patientsäkerhet

Kvalitetsarbete och patientsäkerhet.


Kliniknära ledarskap

Det kliniknära ledarskapet är den enskilt viktigaste faktorn för patientsäkerhet.

Våra chefer deltar kontinuerligt i sammanhang när patientsäkerhetsfrågor lyfts vid verksamhetsuppföljningar, nätverksmöten, kvalitetsråd och en årlig patientsäkerhetsdag.

Cheferna genomgår en utbildningssatsning utifrån ansvaret som verksamhetschef. Under 2023 har en patientsäkerhetskulturmätning genomförts med högt resultat (HSE 88).

Öppen kommunikation med utmaningar

Samtal och kommunikation klinikchefer sinsemellan och mellan klinikchefer och kvalitets- och patientsäkerhetsfunktionen på huvudkontoret är en förutsättning för en säkerhetskultur som bygger på öppen och ärlig kommunikation.

Men det finns utmaningar avseende kommunikation. Det blir tydligt då resurserna är begränsade och vårdprioriteringar måste göras. Tillgängligheten upplevs som begränsad vilket skapar oro och klagomål.

Strategiska extrasatsningar

Under året har vi genomfört strategiska extrasatsningar för att säkra den barn- och ungdomstandvård som är reglerad i avtal med Region Gävleborg.

Vi flyttar resurser för att säkra vård på kliniker som har större utmaningar. Patienter har också i viss mån kunnat erbjudas vård vid andra kliniker, som har större möjlighet att ta emot och erbjuda vård, än de dit man primärt sökt.

Arbete med och införande av nya dokumentationsmallar i journalen har genomförts. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har gjort en tillsyn riktat mot berättigandebedömning och dokumentation och vi fick glädjande inga förelägganden med krav på korrigerande åtgärder.

Klagomål och synpunkter

Vi upplever fortsatt ett stort antal klagomål och synpunkter kopplat till förlängda väntetider, svårigheter att få tillgång till förväntad vård samt synpunkter på brister i bemötande vid kontakt med Folktandvården. Trenden är delvis förståelig då vi under flera år genomgått en generationsväxling i alla led. Såväl avseende tandläkare som tandsköterskor och tandhygienister. Patienter som förväntat sig vårdbesök har fått vänta och nya patienter har inte kunnat erbjudas vårdbesök i samma utsträckning som tidigare. Det blir en hög belastning på klinikernas receptioner och utgör en risk i sig att prioriteringar inte når fram. Vi har dock inte noterat några allvarliga avvikelser där prioriterad vård fått stå tillbaka.

Den minskade mängden ärenden (minskat med 25 %) till patientnämnden kan ses som positiv eller att ökade väntetider nu blivit ett normaltillstånd för många av våra patienter.