Hantering av personuppgifter

Folktandvården Gävleborg hanterar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Hantering av personuppgifter

När du har kontakt med oss på Folktandvården behöver vi ofta hantera personuppgifter om dig. Vi har därför ett stort ansvar att se till så att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt för att säkerställa en bra och säker verksamhet och samtidigt skydda din integritet.

De uppgifter som du lämnar till Folktandvården Gävleborg via e-post, i blanketter eller e-tjänster, eller som på annat sätt överförs till oss eller registreras av oss, sparas i datasystem. Registreringen görs för att Folktandvården Gävleborg (eller våra underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, för att kunna utföra vårt uppdrag eller det som krävs av oss, eller den tjänsten berör.

Nej, i de flesta fall är samtycke inte nödvändigt. Det beror på att uppgifterna används i samband med myndighetsutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse, för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger Folktandvården Gävleborg eller att ett avtalsförhållande finns.

En personuppgift är all information som kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel vara ett namn, telefonnummer, postadress, e-postadress, personnummer eller fotografier.

Personuppgifter får inte sparas längre än nödvändigt. Det innebär att när personuppgifterna inte längre behövs till det ändamål de samlades in för, ska de tas bort. Information i journaler behöver dock sparas minst 10 år enligt Patientdatalagen.

Du har rätt att utan avgift få besked om vilka uppgifter Folktandvården Gävleborg har registrerade om dig. Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig eller be oss att ta bort dina uppgifter.

Folktandvården Gävleborg lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmän handling som Folktandvården Gävleborg ska lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vi anlitar leverantörer för att kunna leverera våra tjänster och produkter. Det innebär att även de behöver viss information om dig. Dessa parter får dock inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller produkten eller på de villkor som vi anger.

Våra leverantörer är skyldiga att anmäla personuppgiftsincidenter till oss.

Vi lämnar även ut personuppgifter till SKaPa, ett nationellt kvalitetsregister för karies (hål i tänderna) och parodontit (tandlossning). Ett urval av uppgifterna i din patientjournal överförs automatiskt till SKaPa, med syftet att bidra till ökad kunskap och bättre behandlingar inom tandvården. Dina uppgifter är enligt lag sekretesskyddade och du kan när som helst begära att de tas bort från registret.

Om du har frågor kring personuppgifter inom Folktandvården Gävleborg är du välkommen att kontakta oss.

Om din begäran avser uppgifter i aktiv patientjournal eller journallogg rekommenderar vi att du i första hand vänder dig till din klinik. I andra hand vänder du dig till Folktandvårdens sekretesstandläkare via mail ftv@regiongavleborg.se. Märk mailet med "KPS sekretesstandläkare" och vad ärendet gäller.

För begäran om registeruttrag kontakta oss via mail eller post till dataskyddsombudet. Rubricera e-postmeddelandet med "Registerutdrag".

Mail: dataskyddsombud@regiongavleborg.se

Post
Region Gävleborg
Registerutdrag
Att: Dataskyddsombudet
801 88 Gävle

Mer information om personuppgifter:

Om du är missnöjd med hur Folktandvården Gävleborg behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål direkt till den klinik du besöker, till Region Gävleborg eller till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

E-post: imy@imy.se
Telefon: 08–657 61 00
Post: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud går det bra att mejla, ringa eller skicka post.

E-post: dataskyddsombud@regiongavleborg.se
Dataskyddsombudet kan även nås via växeln 026–15 40 00.